Likvidácia vozidiel

Staré vozidilo obsahuje množstvo nebezpečných látok, ako napríklad olej, brzdové a chladiace kvapaliny, rozbušky airbagov a podobne. Preto sa motorové vozidlo po uplynutí jeho životnosti stáva veľkou enviromentálnou záťažou a je zahrnuté do kategórie "nebezpečných odpadov". Každý vlastník takéhoto vozidla je preto povinný odovzdať vozidlo vyradené z prevádzky na ekologické spracovanie motorových vozidiel. Spracovateľ starých vozidiel (vrakovisko) je povinný prevziať vozidlo od majiteľa bezplatne a pri preberaní ho odhlásiť z národnej evidencie vozidiel.

Vyradenie vozidla

V prípade, že vozidlo už nie je schopné ďalšej prevádzky alebo v prípade nerentabilnej opravy, je nutne určené k recyklácii. My sa venujeme spracovávaniu vozidiel kategórie M1, N1 a L2. Po prijatí vozidlo zaevidujeme na spracovanie a následne započneme proces vyraďovania. Sú generované potvrdenia o vyradení z národnej evidencie vozidiel, ktoré slúžia na zrušenie PZP k vozidlu a záverečné potvrdenie o zrecyklovaní.

Podmienky pre odovzdanie starého vozidla:
 • musí byť kompletné, tzn. musí mať aspoň 90% hmotnosti uvedenej v technickom preukaze
 • nemusí byť pojazdné
 • nemusí mať platnú STK a EK
 • môže byť havarované
Pri odovzdaní vozidla budete potrebovať:
 • osvedčenie o evidencii čast I. a II. (malý a veľký technický preukaz) alebo potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie
 • tabuľky s evidečným číslom (2ks) - iba ak je odhlásenie trvalé
 • právnická osoba: firemnú pečiatku a výpis z obchodného registra
Vozidlo môže odovzdať:
 • fyzická osoba: majiteľ alebo splnomocnená osoba
 • právnická osoba: štatutár oprávnený konať v mene spoločnosti alebo splnomocnená osoba
Po odovzdaní vozidla dostanete:
 • potvrdenie o odovzdaní vozidla
 • potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel (eZAP)

Spracovanie odpadu

Po prijatí motorového vozidla všetky časti, diely a komponenty demontujeme a rozdelíme do jednotlivých skupín podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Každý automobil je vyrobený z materiálov, ktoré majú veľmi negatívny dopad na životné prostredie. Napríklad proces rozkladania brzdových kvapalín, náplne akumulátorov a iných látok prítomných v každom vozidle, výrazne znehodnocuje pitnú vodu, a tak ohrozuje zdravie obyvateľov.

Aby sa predišlo podobným následkom, jednotlivé komponenty spracujeme podľa materiálu a poškodenia. Nepoškodené a funkčné diely, ktoré môžu byť znovu použité v inom vozidle budú postupne speňažené pri ich predaji, ostatné komponenty zrecyklujeme na recyklačnej linke na spracovanie odpadu.

Motorový olej, akumulátor a rôzne chemikálie ako brzdová kvapalina, nemrznúca zmes, tesniace peny a podobne sa zneškodňujú rôznym spôsobom, v závislosti od druhu odpadu. Odpad sa buď spracuje alebo sa bezpečne likviduje na skládkach nebezpečného odpadu.

Z vozidla dokážeme zrecyklovať:
 • kovy
 • plasty
 • sklo
 • kvapaliny
 • káblové zväzky
 • elektroodpad
 • autobatérie
 • pneumatiky

Odťahová služba

V prípade, že vlastníte nepojazdné vozidlo, naša spoločnosť Vám dokáže zabezpečiť odvoz automobilu na zberný dvor.

Túto službu ponúkame výlučne na odvoz vozidla na zberné miesto. Ak máte záujem o odtiahnutie vozidla na zberné miesto, prosím kontaktujte nás na tel. čísle +421 918 882 573.

Zberné miesto